گروه مهندسی کدکرنر

چند نمونه UI & UX استاندارد مناسب طراحی موبایل

چند نمونه UI & UX استاندارد مناسب طراحی موبایل

در این پست چند نمونه طراحی متناسب با UI و UX استاندارد را برای شما آماده کرده ایم.

 

نمونه شماره 1

The Daily Hack 1 - Automated Clothes Sorting App by Andrea Hock

The Daily Hack 1 - Automated Clothes Sorting App by Andrea Hock

 

نمونه شماره 2

Sport Tracking App by Shawn.F. Great

Sport Tracking App by Shawn.F. Great

 

نمونه شماره 3

Bank Finance Concept by Angel Villanueva

Bank Finance Concept by Angel Villanueva

 

نمونه شماره 4

Member APP by JEE_Lion

Member APP by JEE_Lion

 

نمونه شماره 5

Finance Application by Agilie Team

Finance Application by Agilie Team

 

نمونه شماره 6

Smart Home UI by Goran Tomicic

Smart Home UI by Goran Tomicic

 

 

به اشتراک گذاری

Design and development by © CODECORNER & All Right Reserved