آموزش برنامه نویسی · کد کرنر
تبلیغات
آموزش SQLServer قسمت چهارم

آموزش SQLServer قسمت چهارم

آموزش SQLServer قسمت چهارم

آموزش SQLServer قسمت چهارم

آموزش SQLServer قسمت چهارم

آموزش SQLServer قسمت چهارم

در این قسمت به نرمال سازی و قسمت های مهم آن میپردازیم.
آموزش SQLServer قسمت چهارم

نرمال سازی


ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاول ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد.


مراحل نرمال سازی:
  • 1. اولین قانون نرمال 1NF
  • 2. دومین قانون نرمال 2NF
  • 3. سومین قانون نرمال 3NF
  • 4. قانون BCNF
  • 5. چهارمین قانون نرمال 4NF
  • 6. پنجمین قانون نرمال 5NF

قانون اول نرمال 1NF


ﺟﺪاوﻟﯽ در ﺻﻮرت اول ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎي آن ATOMIC ﯾﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ


ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ:

در صورتی که دو فیلد با هم دارای ارتباط خاصی باشند، به آن وابستگی تابعی گفته میشود.

A > B
PID > Category,price,pname


قانون دوم نرمال 2NF

جداولی 2NF است که:
  • 1. باید در صورت اول نرمال باشد.
  • 2. تمام فیلدهای آن با کلید اصلی، وابستگی تابعی کامل داشته باشد.
وابستگی تابعی کامل:

اگر فیلدی به چند فیلد مرکب وابستگی داشته باشد ولی به تک تک آنها وابستگی نداشته باشد، در این صورت میگویند فیلد مورد نظر، وابستگی تابعی کامل دارد.

نکته: جدولی که فیلد مرکب ندارد، اگر 1NF باشد، حتما 2NF هم هست.
آموزش SQLServer, Sql, SQLServer, آموزش نرمال سازی, Sql normal form آموزش SQLServer, Sql, SQLServer, آموزش نرمال سازی, Sql normal form آموزش SQLServer قسمت چهارم آموزش SQLServer قسمت دوم آموزش SQLServer قسمت اول آموزش SQLServer قسمت سوم

دسته بندی : اس کیو ال سرور

تاریخ : ۹۵/۸/۱۹

درباره نویسنده:

سلام، من سالار پورفلاح هستم، دانشجوی رشته نرم افزار - کامپیوتر. تخصص من برنامه نویسی موبایل و وب هستش و امیدوارم با آموزش های من بتونید چیزی به دانش خودتون اضافه کنید.
دیدگاه‌ها


برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید.