آموزش برنامه نویسی · کد کرنر
تبلیغات
آموزش SQLServer قسمت سوم

آموزش SQLServer قسمت سوم

آموزش SQLServer قسمت سوم

آموزش SQLServer قسمت سوم

آموزش SQLServer قسمت سوم

آموزش SQLServer قسمت سوم

در این قسمت به ارتباطات و کلیدها میپردازیم.
آموزش SQLServer قسمت سوم

ارتباط بین موجودیت ها


ارتباط یک به یک(1 به 1):

در ارتباط یک به یک، یک نمونه از یک موجودیت با نمونه ای از یک موجودیت دیگر، ارتباط دارد.

مانند: ارتباط یک شخص با کارت ملی خودش


ارتباط یک به چند(1 به n):

در ارتباط یک به چند، یک نمونه از یک موجودیت، با چند نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد.

مانند: ارتباط پدر با فرزندان


ارتباط چند به چند(n به n):

در ارتباط چند به چند، یک نمونه از یک موجودیت، با چند نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد و برعکس.

مانند: ارتباط فاکتور و محصول در مثال یک فروشگاه

نکته برای چند به چند: در هر فاکتور n محصول میتواند باشد و هر محصول نیز در n فاکتور میتواند باشد.

تصویر زیر نمونه ی یک فروشگاه است


فروشگاه

همچنین تصویر زیر نمونه ی یک آموزشگاه است


آموزشگاه

مدل منطقی یا Logical Model


  • * موجودیت : جدول

  • * ویژگی : ستون

  • * ارتباط : کلید خارجی


مراحل ایجاد

1- بدست آوردن data type مناسب برای هر ستون

2- بدست آوردن کلید اصلی برای هر جدول

3- نرمال سازی جدول

4- افزودن قوائد اعتبار سنجی


کلید چیست؟

کلید فیلدی است که بقیه فیلدهای جدول به آن وابسته هستند و مقدار آن منحصر به فرد است.


نکته: کلید میتواند ساده یا مرکب باشد.

کلید اصلی یا primary key:

1- اهمیت آن از سایر کلیدها بیشتر است.

2- از نظر حجم فضای کمتری را اشغال میکند.


کلید خارجی یا foreign key:

اگر فیلدی درون یک جدول، کلید اصلی باشد و درون جدول دیگر قرار بگیرد، تبدیل به کلید خارجی میشود.


در واقع برای ایجاد ارتباط بین جداول، کلید اصلی یک جدول را دقیقا درون جدول دیگر ایجاد میکنیم.

SQLServer, data type, Primary key, Foreign key, آموزش SQL, آموزش sqlserver قسمت سوم SQLServer, data type, Primary key, Foreign key, آموزش SQL, آموزش sqlserver قسمت سوم آموزش SQLServer قسمت دوم آموزش SQLServer قسمت چهارم آموزش SQLServer قسمت سوم آموزش SQLServer قسمت اول

دسته بندی : اس کیو ال سرور

تاریخ : ۹۵/۸/۸

دیدگاه‌ها


برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید.