کد کرنر
تبلیغات
آموزش SQLServer قسمت سوم

در این قسمت به ارتباطات و کلیدها میپردازیم.
آموزش SQLServer قسمت سوم

ارتباط بین موجودیت ها


ارتباط یک به یک(1 به 1):

در ارتباط یک به یک، یک نمونه از یک موجودیت با نمونه ای از یک موجودیت دیگر، ارتباط دارد.

مانند: ارتباط یک شخص با کارت ملی خودش


ارتباط یک به چند(1 به n):

در ارتباط یک به چند، یک نمونه از یک موجودیت، با چند نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد.

مانند: ارتباط پدر با فرزندان


ارتباط چند به چند(n به n):

در ارتباط چند به چند، یک نمونه از یک موجودیت، با چند نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد و برعکس.

مانند: ارتباط فاکتور و محصول در مثال یک فروشگاه

نکته برای چند به چند: در هر فاکتور n محصول میتواند باشد و هر محصول نیز در n فاکتور میتواند باشد.

تصویر زیر نمونه ی یک فروشگاه است


فروشگاه

همچنین تصویر زیر نمونه ی یک آموزشگاه است


آموزشگاه

مدل منطقی یا Logical Model


  • * موجودیت : جدول

  • * ویژگی : ستون

  • * ارتباط : کلید خارجی


مراحل ایجاد

1- بدست آوردن data type مناسب برای هر ستون

2- بدست آوردن کلید اصلی برای هر جدول

3- نرمال سازی جدول

4- افزودن قوائد اعتبار سنجی


کلید چیست؟

کلید فیلدی است که بقیه فیلدهای جدول به آن وابسته هستند و مقدار آن منحصر به فرد است.


نکته: کلید میتواند ساده یا مرکب باشد.

کلید اصلی یا primary key:

1- اهمیت آن از سایر کلیدها بیشتر است.

2- از نظر حجم فضای کمتری را اشغال میکند.


کلید خارجی یا foreign key:

اگر فیلدی درون یک جدول، کلید اصلی باشد و درون جدول دیگر قرار بگیرد، تبدیل به کلید خارجی میشود.


در واقع برای ایجاد ارتباط بین جداول، کلید اصلی یک جدول را دقیقا درون جدول دیگر ایجاد میکنیم.


برچسب ها: SQLServer, data type, Primary key, Foreign key, آموزش SQL, آموزش sqlserver قسمت سوم

دسته بندی : اس کیو ال سرور

تاریخ : ۹۵/۸/۸

دیدگاه‌ها


برای ثبت دیدگاه باید وارد شوید.